Regulamin Konkursów na Social Mediach

REGULAMIN KONKURSÓW NA TIKTOK @tefcio ORAZ INSTAGRAM @tefcio

Aktualnie odbywa się konkurs, w którym do wygrania jest odkurzacz Milwaukee M18 VC2 wraz z akumulatorem 5.0Ah i ładowarką. Konkurs składa się z dwóch postów konkursowych(bliźniacze na TikTok oraz Instagram). Nagroda jest jedna i każdy komentarz pod obydwoma filmami jest zgłoszeniem do konkursu i zliczają się razem. Wygrany zostanie wybrany spośród komentujących na koniec sierpnia 2023 roku przez twórcę kanału Tefcio.

Posty konkursowe:

TikTok – https://vm.tiktok.com/ZGJVL2WB5/

Instagram – https://www.instagram.com/reel/Cu1dmXOKGwQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Z DNIA 27.05.2024

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Tiktok oraz Instagram (zwanego dalej “Konkursem”), jest Elmix Irena Kupryjanowicz, z siedzibą Zaścianki ul. Dolna 7, 15-521 Białystok

(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram ani Tiktok. Tiktok oraz Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez firmy zarządzające platformami.

7. Konkurs jest prowadzony na stronach: https://instagram.com/tefcio oraz https://www.tiktok.com/@tefcio (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie ma odpowiednio regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego elmix24.pl oraz linki do tych dokumentów:

Regulamin: https://elmix24.pl/info/1-regulamin

Polityka prywatności: https://elmix24.pl/info/2-polityka-prywatnosci

2. Zwolnienie  platformy od odpowiedzialności: W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność w związku z realizacją Konkursu ponosiła Meta Platforms Ireland Limited/ TikTok Technology Limited w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą skierować swoje roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie tiktok.com oraz instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu TikToka/Instagrama;

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalów społecznościowych Tiktok oraz Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną, głowna nagrodę – dla jednej osoby wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest na ten etap konkursu: Klucz udarowy M18 FHIWF12-502X

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalach Tiktok oraz Instagram, na profilu @tefcio

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Tiktok oraz Instagram na profilu Organizatora pod adresem  https://www.tiktok.com/@tefcio lub https://instagram.com/tefcio

2. Konkurs trwa od dnia 27.05.2024. godz. 20:00 do 30.07.2024 godz. 10:00

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Napisać komentarz pod filmem konkursowym

b. Obserwacja profilu @tefcio na TikTok

2. Informacje o konkursie będą dostępne na TikToku /I nstagramie pod adresem https://www.tiktok.com/@tefcio lub https://instagram.com/tefcio

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym TikTok oraz Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w sposób swobodny – kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność w wykonaniu zadania konkursowego.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 15 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.tiktok.com/@tefcio lub https://instagram.com/tefcio

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 72 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – @tefcio wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu TikTok/Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami TikTok/Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami TikToka/Instagrama kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie TikTok/Instagram

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym TikTok/Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2024 i obowiązuje do końca trwania konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.